Blogg

Opprop for Klosterenga Park

torsdag 1. oktober, 2015

Støttespillere for Klosterenga Park har kjempet en langvarig kamp for en ny anledning til å få et forpliktende vedtak fra Oslo Kommune etter at rådhuset i 1995 skrinla prosjektet som «for dyrt». Nå er saken igjen aktuell for bystyret, da støttespillernes reguleringsplan fra 2013 vil komme til behandling. I følge byrådet vil byutvikingskomiteen behandle saken 28. oktober, før bystyret har den til endelig avgjørelse 11. november.

Signer oppropet her >> eller nederst på siden!

Les også artikkel på dagsavisen.no her >>

opprop_loeve

Klosterengas venner promoterer i sakens anledning en underskriftskampanje for prosjektets gjennomførelse, i håp om at faktisk støtte i befolkningen kan hjelpe saken gjennom nåløyet. Klosterenga er et massivt kult opplegg, en gave til bydelen og byen generelt som folk vil ha glede av i generasjoner. Det er ingen grunn til å la være å skrive under!

opprop_basseng1

Klosterenga Park ligger i Gamlebyen mellom Grønlandsleiret og Jarlegata. Steinsamlingen fra billedhugger Bård Breiviks prisbelønte Citadell-utstilling skal utgjøre grunnstammen i skulpturparken. Samlingen er på 300 tonn og består av skulpturer, landskapselementer og historisk byggestein.
Målsettingen med parken har vært å tilføre bydel Gamle Oslo et rekreasjonsområde av høy kvalitet og å synliggjøre de verdiene som kulturminnene, naturen og levende bomiljøer utgjør. Ved å gjøre kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer tilgjenglige for en bred gruppe brukere, ønsker man at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur. I tillegg til den kunstneriske utformingen skal skulpturparken ha et landskapsmessig og økologisk aspekt.

Prosjektet startet som et lokalt initiativ for utvikling av bydel Gamle Oslo. Ildsjeler i bydel Gamle Oslo, Gamlebyen beboerforening, fikk sammen med Bård Breivik ideen til å hente frem Hovinbekken og la den renne gjennom Klosterenga i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng som Bård Breivik utformer.

opprop_basseng2

Arbeidet med reguleringsplanen for parken har foreløpig tatt 16 år, men er ennå ikke ferdig. Hva skjer?

I januar 2013 overleverte siv.ark. Jørn Skaare reguleringsplan med tilhørende vedlegg til Plan- og bygningsetaten (PBE), som kvitterte for å ha mottatt materialet.

I september 2014 oversendte PBE reguleringsplanen for politisk behandling i Rådhuset.

opprop_armhulen1

26. august 2015 har det ennå ikke skjedd noe, men byrådsavdelingen for byutvikling v/Arnfinn Løvlie antar at byutviklingskomiteen kan behandle planen 28. oktober 2015, og at den deretter kan behandles i bystyret 11. november 2015.

I håp om at behandlingen får det ønskete resultat slik at Klosterenga Park kan ferdigstilles, er det viktig at så mange som mulig underskriver dette oppropet som vil bli overlevert bystyret 16. oktober.

Les hele behandlingshistorikken her

1999
Friluftsetaten (FRI) engasjerer Arkitektskap as v/Jørn Skaare til å utarbeide en ny reguleringsplan for Klosterenga park i Gamlebyen.

2001
Forslag til ny reguleringsplan for parken blir oversendt Plan- og bygningsetaten (PBE) etter en omfattende planprosess.
1. Planen oversendes rådhuset for politisk behandling.
2. Planen returneres til PBE, grunnet krav om arkeologiske registreringer og utgravinger. Dette har imidlertid FRI ikke midler til å sette i gang med.

2005
Bydel Gamle Oslo overtar forvaltningsansvaret for parken, og FRI fraskriver seg eierskapet til reguleringsplanen. Bydelen sender i 2006 melding til rådhuset om at prosjekt Klosterenga med åpning av Hovinbekken er et alt for omfattende og krevende prosjekt til å kunne håndteres av bydelen.

opprop_muren1

våren 2010
Etter initiativ fra VAV (Terje Nordeide) utarbeider Bård Breivik/Jørn Skaare et revidert og forenklet skisseprosjekt som grunnlag for justering av reguleringsplanen fra 2004.

høsten 2010
PBE beslutter at ny reguleringsplan må utarbeides. Anbefaling om at Vann- og avløpsetaten (VAV) overtar eierskap til reguleringsplanen.

høsten 2010
Møte med VAV (Eli Grimsby) som påtar seg ansvar for reguleringsplanleggingen for åpning av Hovinbekken på strekningen Jordal – Åkebergvn – og videre gjennom Klosterenga.

våren 2011
Jørn Skaare inngår kontrakt med VAV om utarbeidelse av ny reguleringsplan.

august 2011
Planinitiativ innsendes til PBE. PBE stipulerer ca. ett års kommunal behandlingstid frem til bystyrebehandling.

november 2011
PBE kvitterer for mottatt fullstendig planinitiativ.

januar 2013
Reguleringsplan med tilhørende vedlegg oversendes PBE. PBE bekrefter mottatt fullstendig reguleringsplan.

september 2014
PBE oversender reguleringsplanen til politisk behandling i rådhuset.

26.08.15.
Byrådsavdelingen for byutvikling v/Arnfinn Løvlie antar at byutviklingskomiteen kan behandle planen 28. okt. 2015, og at den så kan behandles i bystyret 11. nov. 2015.

Kommentarer (5)

 1. mona e. akselsen
  oktober 4th, 2015

  Nå er det på tide å fullføre denne parken i Gamlebyen i Oslo!!

 2. Mona Hagen
  oktober 6th, 2015

  En bortgjemt/-glemt perle som bare venter på å fullføres og restaureres!!!

 3. Barbro Marianne Eide
  oktober 10th, 2015

  Ancient historic ground, should come high on the list over priority projects… the plans look gorgious, Go For It!

 4. Helge Hjertholm Arkitekt MNAL Professor
  januar 13th, 2016

  Klosterenga Park er et enestående prosjekt av internasjonalt format, og vil bety mye for Oslo,
  Norge og Skandinavia, som representant for fremragende kunst fra vår tid.
  Anlegget vil bli en turistmagnet som vil tjene inn mange ganger etablerings-utgiftene.

 5. Jacki Holmboe fra Klostrengas Venner
  februar 26th, 2016

  Dette er for å bekrefte til alle interesserte at KLOSTERENGA PARK BLE VEDTATT ENSTEMMIG AV OSLO KOMMUNE I BYSTYREMØTE I RÅDHUSET 09.DESEMBER 2015 !
  Vann- og avløpsetaten (VaV) utarbeidet våren 2015 en Konseptvalgutredning (KVU) for Klosterenga Park, som ble godkjent av flere involverte etater i Oslo Kommune sommeren 2015. Et forprosjekt er under utarbeiding i regi av VaV, som skal være klar i løpet av 1. halvår 2016. VaV har ansvar for å føre Hovinbekken fra Ensjø, via Jordal til Galgeberg og videre gjennom Klosterenga Park. Dette arbeidet koordineres med ferdigstillelse av kunstneriske utsmykninger som gjenstår etter Bård Breiviks bortgang i januar 2016. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018!

Leave a Comment